GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN EXENZO NL BV EN AAN HAAR GELIEERD Vives

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1 Algemeen

1.1 EXENZO NL BV bezit, beheeft en/of exploiteert diverse websites, waaronder Vives. EXENZO NL BV is geregistreerd bij het Handelsregister te Breda onder nummer 54546273 en is gevestigd te Breda aan de Concordiastraat 12, (4811 NA) Breda.

1.2 EXENZO NL BV is verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens van bezoekers van Vives en EXENZO NL BV zal het beheer en verwerking van de (persoons)gegevens behartigen.

2 Toepasselijkheid

2.1 Vives bestaat uit:

(i) een algemeen toegankelijk gedeelte (het "Publieke Gedeelte") dat toegankelijk is voor alle bezoekers van Vives (de "Bezoekers"); en

(ii) een besloten gedeelte bestaande uit de CV Database applicatie en het eigen profiel (gezamenlijk het "Besloten gedeelte") dat alleen toegankelijk is voor Bezoekers die zich op Vives hebben geregistreerd ("Geregistreerde Gebruikers").

2.2 Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op:

(i) het bezoek aan en gebruik van het Publieke Gedeelte;

(ii) het bezoek aan en gebruik van het Besloten Gedeelte;

(iii) de registratie op het Besloten Gedeelte (de "Registratie");

(iv) alle op Vives toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de "Inhoud");

(v) alle overige betrekkingen tussen EXENZO NL BV en de Bezoeker.

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door EXENZO NL BV zijn aanvaard.

3 Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1 EXENZO NL BV behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op Vives. Bezoekers van Vives wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.

3.2 EXENZO NL BV is te allen tijde gerechtigd Vives of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. EXENZO NL BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4 Aansprakelijkheid

4.1 Vives en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

4.2 Vives en de Inhoud zijn niet bedoeld voor:

(i) gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging; en

(ii) Bezoekers jonger dan 18 jaar.

Indien een Bezoeker (een gedeelte van) Vives of de Inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, doet hij dit op eigen risico. EXENZO NL BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

4.3 EXENZO NL BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) Vives, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van EXENZO NL BV of haar bedrijfsleiding.

4.4 Vives biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om Inhoud op Vives te plaatsen. De door een Geregistreerde Gebruiker geplaatste Inhoud geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Geregistreerde Gebruiker.

4.5 EXENZO NL BV kan de Inhoud en de berichten die afkomstig zijn van Geregistreerde Gebruikers monitoren, maar is daartoe niet verplicht. EXENZO NL BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Geregistreerde Gebruikers geplaatste Inhoud of verzonden berichten.

4.6 Vives bevat banners en links naar externe internetpagina's. EXENZO NL BV is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar Vives. De Privacy Statement van Vives is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.

4.7 EXENZO NL BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met Vives, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

5 Gebruiksvoorschriften Vives

5.1 EXENZO NL BV adviseert Bezoekers om bij het gebruik van Vives de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:

(i) Gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers bekend te maken;

(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

5.2 Het is een Bezoeker niet toegestaan om:

(i) de werking van Vives dan wel andere computers of systemen van EXENZO NL BV of andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:

het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;

het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van EXENZO NL BV of andere Bezoekers;

het wissen van bestanden op computers of systemen van EXENZO NL BV of andere Bezoekers;

(ii) zich over andere personen grievend of beledigend op Vives uit te laten;

(iii) andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;

(iv) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op Vives in te voeren of te uploaden of Vives geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;

(v) Vives zonder schriftelijke toestemming van EXENZO NL BV te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere Websites;

(vi) Vives te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal;

(vii) Vives te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvuldigen van door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;

(viii) Vives te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

5.3 Als er naar het oordeel van EXENZO NL BV indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, heeft EXENZO NL BV het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.

5.4 Als een Bezoeker naar het oordeel van EXENZO NL BV in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die EXENZO NL BV kan nemen omvatten:

(i) het aanpassen of verwijderen van door de Bezoeker op Vives geplaatste Inhoud;

(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot Vives;

(iii) het beëindigen van een Registratie; en

(iv) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden.

5.5 EXENZO NL BV is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien EXENZO NL BV gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

6 Eigendomsrechten

6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op Vives en de Inhoud bij EXENZO NL BV.

6.2 Bezoekers mogen Vives en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.

6.3 Ieder ander gebruik van Vives of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) Vives of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen Vives en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EXENZO NL BV.

II. PUBLIEKE GEDEELTE

7 Publieke Gedeelte

7.1 Het Publieke Gedeelte van Vives is toegankelijk voor elke Bezoeker.

7.2 Het Publieke Gedeelte biedt toegang tot de zoekfunctie "vacature zoeken".

III. AFGESLOTEN GEDEELTE

8 Afgesloten gedeelte

8.1 Het Afgesloten Gedeelte is het gedeelte van Vives dat uitsluitend toegankelijk is voor Geregistreerde Gebruikers.

8.2 Op het Afgesloten Gedeelte kan een Geregistreerde Gebruiker:

(i) een Profiel aanmaken en daarin ideeën of materialen, waaronder begrepen teksten, foto's, (bewegende) beelden, geluiden of software ("Gebruikersinhoud") plaatsen;

(ii) rss en e-mailalerts instellen;

(iii) inschrijven voor de CV Database applicatie;

(iv) vacatures opslaan en bewaren.

9 Registratie

9.1 Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op Vives een elektronisch registratieformulier (het "Registratieformulier") in te vullen en via Vives te versturen naar EXENZO NL BV. Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

9.2 EXENZO NL BV behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren. EXENZO NL BV zal de Bezoeker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van zijn Registratie.

9.3 Indien EXENZO NL BV een Registratie goedkeurt, stuurt EXENZO NL BV de Bezoeker een bevestigingsbericht naar het door de Bezoeker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Bezoeker is vanaf dat moment een Geregistreerde Gebruiker. Voorzover in deze Voorwaarden wordt verwezen naar een Bezoeker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een Geregistreerde Bezoeker.

10 Gebruikersaccount

10.1 EXENZO NL BV kent Geregistreerde Gebruikers een gebruikersaccount toe (het "Gebruikersaccount"). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

10.2 EXENZO NL BV koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam komt overeen met het door de Bezoeker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Geregistreerde Gebruiker dient zelf een (veilig) wachtwoord te kiezen.

10.3 De Geregistreerde Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Geregistreerde Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan EXENZO NL BV te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Geregistreerde Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van Vives en de Inhoud.

10.4 EXENZO NL BV slaat de door een Geregistreerde Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in een aan het Gebruikersaccount gekoppelde profielpagina ("Mijn Profiel"). Geregistreerde Gebruikers dienen de in Mijn Profiel als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

11 Gebruikersinhoud invoeren, uploaden

en bekijken

11.1 Het Afgesloten Gedeelte biedt Geregistreerde Gebruikers op verschillende plaatsen de mogelijkheid om Gebruikersinhoud in te voeren of naar Vives te uploaden en Gebruikersinhoud van andere Geregistreerde Gebruikers te bekijken.

11.2 Gebruikersinhoud omvat in ieder geval:

(i) hetgeen de Geregistreerde Gebruiker opslaat in het aan zijn of haar Gebruikersaccount gekoppelde Profiel, maar niet hetgeen de Geregistreerde Gebruiker invoert in de map "Mijn Profiel"; en

(ii) al het overige dat de Geregistreerde Gebruikers op Vives invoert of naar Vives uploadt door gebruik te maken van de (overige) daarvoor bestemde voorzieningen.

11.3 De Geregistreerde Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op Vives geplaatste Gebruikersinhoud. In het bijzonder staat de Geregistreerde Gebruiker er voor in dat de Gebruikersinhoud juist en volledig is, voldoet aan de bepalingen van artikel 5 en dat eventueel voor plaatsing van de Gebruikersinhoud op Vives benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. De Geregistreerde Gebruiker vrijwaart EXENZO NL BV van alle schade en kosten die EXENZO NL BV lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze Gebruikersinhoud inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

12 Profiel

12.1 Geregistreerde Gebruikers kunnen in de aan een Gebruikersaccount gekoppelde map "Mijn Profiel" een Profiel aanmaken. Zij kunnen daarin Gebruikersinhoud plaatsen.

IV. PRIVACY

13 Algemeen

13.1 EXENZO NL BV is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via Vives. Het privacy statement van Vives is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden.

13.2 EXENZO NL BV respecteert de privacy van de Bezoekers. EXENZO NL BV heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder het registratienummer: in aanvraag.

13.3 EXENZO NL BV is bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van persoonsgegevens die worden verzameld via Vives.

14 Doeleinden verwerking

14.1 EXENZO NL BV verzamelt in de hoedanigheid van bewerker en verwerkt via Vives persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(i) om Bezoekers gelegenheid te geven om Geregistreerde Gebruikers op Vives op te zoeken;

(ii) om Geregistreerde Gebruikers gelegenheid te geven om een Profiel aan te maken en daarin Gebruikersinhoud te plaatsen;

(iii) om een administratie bij te houden van Bezoekers die zich op Vives registreren;

(iv) om de CV Database applicatie goed te kunnen gebruiken.

14.2 Uitsluitend indien de Bezoeker op Vives daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kan EXENZO NL BV de contactgegevens van de Bezoeker verstrekken aan haar gelieerde websites of aan zorgvuldig door EXENZO NL BV geselecteerde derden, voor het toesturen van informatie over hun producten en diensten.

15 Verwerkte persoonsgegevens

15.1 EXENZO NL BV verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op Vives:

(i) voor- en achternaam;

(ii) geboortedatum;

(iii) contactgegevens;

(iv) persoonsgegevens, voorzover deze in Gebruikersinhoud zijn opgenomen;

(v) persoonsgegevens, voorzover deze zijn opgenomen in de CV Database applicatie.

15.2 EXENZO NL BV stelt de door een Geregistreerde Gebruiker in zijn Profiel opgenomen persoonsgegevens uitsluitend beschikbaar aan door EXENZO NL BV en EXENZO NL BV geselecteerde werkgevers, uitzendorganisaties, werving- en selectie bureau’s of headhunters. Deze gegevens worden door EXENZO NL BV (en door EXENZO NL BV als bewerker) gebruikt en bewaard voor de CV Database applicatie zoals bedoeld in artikel 15.1 (v).

15.3 De gegevens die door een Geregistreerde Gebruiker via Vives worden doorgegeven aan (mogelijke) werkgevers / adverteerders, vallen buiten het bereik van de bepalingen van deze Voorwaarden en hetzelfde geldt voor de mogelijke (sollicitatie)procedure die kan volgen uit het doorsturen van deze gegevens.

16 Rechten betrokkenen

Inzage en correctie

16.1 Geregistreerde Gebruikers hebben het recht om hen betreffende persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Geregistreerde Gebruikers kunnen de hen betreffende persoonsgegevens zelf via Vives inzien en corrigeren.

Verwijdering

16.2 Geregistreerde Gebruikers hebben het recht om EXENZO NL BV te verzoeken om hen betreffende persoonsgegevens van Vives te verwijderen. In hun verzoek dienen Geregistreerde Gebruikers te specificeren op welke persoonsgegevens hun verzoek gaat.

16.3 EXENZO NL BV zal de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. EXENZO NL BV stuurt de Geregistreerde Gebruiker na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

16.4 Indien EXENZO NL BV de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt EXENZO NL BV de Geregistreerde Gebruiker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Specificatie

16.5 Indien EXENZO NL BV niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering ziet, kan EXENZO NL BV de Geregistreerde Gebruiker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. EXENZO NL BV schort de uitvoering van het verzoek op totdat Geregistreerde Gebruiker EXENZO NL BV de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

17 Bewaartermijn

17.1 EXENZO NL BV bewaart de op Vives gepubliceerde persoonsgegevens in beginsel zolang als de registratie van de Geregistreerde Gebruiker die de betreffende gegevens heeft ingevoerd of geupload in stand blijft.

17.2 EXENZO NL BV bewaart overige persoonsgegevens zolang als de registratie van de Geregistreerde Gebruiker in stand blijft of zolang als de wet dat voorschrijft.

17.3 EXENZO NL BV kan persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

V. SLOTBEPALINGEN

18 Slotbepalingen

18.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

18.2 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juni 2013

De vacaturesectie van Vives brengt vraag en aanbod van vacatures van Onderwijs en ICT professionals effectief bij elkaar. Met Vives blijven professionals op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun snel veranderende vak. Het ideale moment voor werkgevers om hun vacature midden in deze lastig te werven doelgroep bekend te maken. Juist ook bij de latente zoeker!

Via Vives vinden Onderwijs en ICT professionals snel relevante vacatures.

Support

Willemijn Mulder